Now Reading
《风采》《美味风采》新春福袋幸运儿

《风采》《美味风采》新春福袋幸运儿

(名字根据面子书为准)
1. Winnie Lau Keoh Shin
2. Sim Sim Lee
3. Kok Crystal
4 .Kew Kim
5. Siffionny Chai
6. Lai Seemee
7. Chong Ling
8. Terry Yong
9. Kenny Lam
10. Asia Li
11. Lai Sum Lau
12. Lily Siow
13. 爱丽斯
14. Catherine Khng
15. Eg Sook Kuan
16. Annie Ang
17. Sk Loo
18. Christine Chew
19. Ong You Choon
20. Annee Tan
21. Angel Chan
22. Mei Ling Wong
23. 黄晓珍
24. 鄭慶祥
25. Hock Yaw
26. SH Yaw
27. John Hongheng
28. 陈茜缨
29. Ivy Tan
30. Carnation Sn
31. Ling Hui Seem
32. Tek Ho
33. Kimmy Tan
34. Hebe Lau
35. Aki Tan
36. Ong Mei Leng
37. Samantha Wong
38. Kitty Chan
39. Amy Lo
40. Easter Wong
41. Shanny Sun
42. Hinsiewwei Hin
43. Ya Teo
44. Christine Kok
45. Lee Kp
46. Wai Ching
47. Airin Lim
48. Yong Cheng
49. Teo Yee San
50. Choo Choo Thang
51. Jessica Lee
52. Sk Pong
53. Wendy Lim
54. Ng See Wei
55. Wong Mong Sing
56. Ong You Choon
57. Sharon Lau
58. Bernice Chan
59. Abbie Fung
60. Jasphine Lim
领取条规:
– 幸运儿必须于指定日期内前往《风采》编辑部领取奖品,逾期者以弃权论。恕不提供邮寄服务。
– 幸运儿名字将在2019年1月25日公布,并需在2019年2月1日之前(六日除外)(10am-12pm / 2pm-5pm)到《风采》《美味风采》编辑部领取礼袋,逾时不候。

极品
0
高兴
0
喜欢
0
一般
0
无聊
0

Copyright © 2020 LIFE MAGAZINES. All rights reserved.

Scroll To Top